"Tình yêu chỉ thật sự vĩ đại khi dám thí mạng vì người mình yêu" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.

Mới hơn Cũ hơn