Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật VI Phục Sinh năm B. (Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, op.)

Nghe giảng (Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, op.)
Mới hơn Cũ hơn