Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B.

Nghe giảng (Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, op.)
Mới hơn Cũ hơn