Hiệp sỹ, anh là ai? Công an, anh là ai?


Le Dung Vova

Tin liên quan:
✔️ Tia sáng và những Vân Tiên đã mất
✔️ Cộng sinh - sinh ra từ cộng
✔️ Hiệp sĩ
✔️ Nơi tôi đang sống...
✔️ Không tìm cách chặn từ nguồn cơn, có bao nhiêu hội hiệp sĩ cũng không đủ…
✔️ Đến bao giờ mới hết thảm cảnh chết người?
✔️ Xã hội pháp quyền phải quản lý bằng pháp luật, không phải bằng nghĩa khí

Mới hơn Cũ hơn