"Thầy gọi anh em là bạn hữu" - Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 14/05/2018

Mới hơn Cũ hơn