Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B. (Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, op.)

Nghe giảng (Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, op.)
Mới hơn Cũ hơn