Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật V Phục Sinh năm B. (Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, op.)

Nghe giảng (Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, op.)
Mới hơn Cũ hơn