Sử Việt, những câu chuyện trắng đen bất phân, ám mờ...

Tranh minh họa nữ tướng Bùi Thị Xuân bị đưa đi hành hình.

✔️ Sử Việt kể chuyện Tây Sơn xuất hiện dấy binh đại diện tầng lớp nông dân đập tan ách thống trị hà khắc của chánh quyền nhà Nguyễn trong giai đoạn thế kỷ 17.

Nhưng Sử Việt không nhắc chuyện Tây Sơn mượn danh phò chúa Nguyễn diệt Trương Phúc Loan, nhưng cuối cùng lại giết hại tàn sát hết hoàng tộc triều Nguyễn, đuổi cùng giết tận các Hoàng Thân như Định Vương, các anh em của Nguyễn Phúc Ánh, Ánh may mắn được quới nhơn liều mình giúp đỡ mà trốn thoát cho đến ngày dựng cờ xưng vương trả thù cho gia tộc.

✔️ Sử Việt kể chuyện Nguyễn Ánh sau khi lên ngôi quật mồ Nguyễn Huệ, giết hại trung thần Tây Sơn một cách dã man như chém ngang lưng Bùi Thị Xuân, cho voi quật chết con gái bà, giết Trần Quang Diệu...

Nhưng Sử Việt không kể chuyện Tây Sơn Nguyễn Huệ quật mộ tám đời nhà Chúa vứt xuống sông - tuy Chúa không thù hằn gì với Tây Sơn (đối với người xưa hành hạ người chết còn tàn nhẫn hơn hành hạ người sống, con cháu kẻ bị hành hạ sẽ đau thương phẫn uất còn hơn bản thân mình bị hành hạ).

Sử Việt cũng không kể Tây Sơn tàn sát anh em chú bác cận thần của Nguyễn Phúc Ánh - những người chạy thoát được vào Nam.

✔️ Sử Việt kể chuyện Vua Lê Chúa Trịnh hay Trịnh Nguyễn phân tranh...

Nhưng Sử Việt không kể lý do sao tại sao lại có câu "Vua Lê Chúa Trịnh", hay "Trịnh Nguyễn phân tranh", tự dưng mấy ổng rảnh quá chia nhà chi đất oánh lộn nhau chơi sao? Và đất phương Nam đâu tự có để mà chia mà tranh, sao không ai kể chuyện Chúa Nguyễn cùng dân xứ Đàng trong đã mở rộng lãnh thổ hơn 2/3 về phía Nam cho con cháu đời này được hưởng?

✔️ Sử Việt kể chuyện:

Từ thuở mang gươm đi mở cõi,
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.

Nhưng không kể "Kẻ nào" mới chính là "Kẻ mang gươm đi mở cõi", tại sao họ lại ra đi? Và từ dạo đi mở cõi thì có ai nơi trời Nam còn thương nhớ đất Thăng Long?

Hay chính con người nơi đất Thăng Long đã xô đẩy "Kẻ kia" phải vứt áo ra đi tìm Sanh Lộ tại cái nơi gọi là "Ô châu ác địa".

Nếu họ thương nhớ đến vậy tại sao Nguyễn Huệ và Gia Long khi lên ngôi xưng Đế không lập kinh đô tại Thăng Long mà lại vẫn là kinh đô Phú Xuân?

✔️ Sử Việt kể chuyện họ Mạc cướp ngôi nhà Lê

Nhưng không kể chuyện vị tướng già Nguyễn Kim là người chống lại họ Mạc cứu tinh của nhà Lê sơ, tránh khỏi họa nhà Lê bị xóa tên trên bản đồ thời đó.

✔️ Sử Việt Kể chuyện Pháp chiếm Tam Kỳ

Nhưng không kể chuyện Tam Kỳ do vua Minh Mệnh phân chia theo sắc lịnh 1832-1834.

✔️ Kể chuyện Gia Long xin viện trợ Pháp chống lại Tây Sơn

Nhưng không nói rõ vua Pháp lúc đó đã chối từ viện trợ, chính Bá Đa lộc quyên góp tiền cho Ánh đánh Tây Sơn nhưng không tự dưng với bấy nhiêu đó mà Ánh nhận được sự "thành công tốt đẹp" mà lên ngôi một cách dễ dàng, 25 năm nằm gai nếm mật nhé.

✔️ Nếu Sử Việt kể chuyện Pháp chiếm Việt Nam, hay nhà Nguyễn bán nước cho Pháp cũng phải nói lý do tại sao Pháp chiếm chứ, mặc dù không ai mong muốn dân tộc bị một dân tộc khác đô hộ nhưng việc người Pháp đô hộ Việt Nam cũng còn nhiều lý do khách quan cần được tìm hiểu rõ nguyên nhơn, còn nhà Nguyễn không phải nói bán nước thì là có thể bán liền tay như bán nước trà đá miá ghim. Nếu nói nhà Nguyễn bán nước thì khi Pháp vào nhà Nguyễn cũng không tồn tại. Pháp cứ tiêu diệt luôn trào Nguyễn thì có phải rãnh tay cai trị không?

Lịch sử mà chỉ nói theo một chiều sao đủ độ xác thực?

Yêu Sử Việt
Mới hơn Cũ hơn