Phụ Huynh và học sinh trường Diễn Đoài, Diễn Châu xuống đường phản đối lạm thu

Mới hơn Cũ hơn