Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 28.02.2018: "Hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa"

Mới hơn Cũ hơn