"Tôi có cần được Thầy Giêsu chữa cho hết mù lòa không?" - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn