"Trọng nhân nghĩa hơn kim tiền" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.

Mới hơn Cũ hơn