Ngày 2 tháng Hai: Dâng Chúa Giêsu Trong Ðền Thánh

Mới hơn Cũ hơn