"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch!" - Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, 11.02.2018

Mới hơn Cũ hơn