"Chúng tôi từ phương Đông đến bái lạy Người..." - Lm. Vinh Sơn Trần Trí Tuệ, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn