Ngày 08/12: "Không cộng tác... thì đến Chúa cũng bó tay!" - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Mới hơn Cũ hơn