Dòng Gioan Tẩy Giả: Thánh lễ trao tác vụ phó tế và linh mục

Mới hơn Cũ hơn