"Thiên Chúa ẩn mình, và tội lớn nhất của nhân loại..." - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Mới hơn Cũ hơn